چگونه حقوق بیمه بیکاری بگیریم

چگونه حقوق بیمه بیکاری بگیریم

به گزارش جهان به نقل از میزان، بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی بیکار شوند، می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند. تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان واداره کارواموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.
 
چند نکته مهم
 
کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج شده و بیکاری آنها بلااراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
 
بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج شده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.
 
افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند. با تشخیص واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.
 
اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری:
 
بیمه شده بیکار، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.
 
 شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری:
 
بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:
 
مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.
 
تبعه کشورهای خارجی نباشند.
 
مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.
 
دارای حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
 
در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشد.
 
چند نکته مهم:
 
بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.
 
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری:
 
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ٣٦ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ٥٠ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.
 
شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری:
 
بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.
 
بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.
 
بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.
 
بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.
 
بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد.
 
مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد.
 
بیمه شده فوت کند.
 
چند نکته مهم:
 
بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج شده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.
 
در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شده ای، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده شخص وی بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند. همچنین بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می گردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانند.
 
چنانچه بیمه شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.
 
مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب می شود.
 
مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است.

چگونه حقوق بیمه بیکاری بگیریم

به گزارش جهان به نقل از میزان، بیکار از نظرقانون بیمه بیکاری بیمه شده ای است که بدون میل و اراده خود بیکار شده و آماده به کار باشد. براساس این قانون، چنانچه بیمه شده ای به علت تغییرات ساختاراقتصادی کارگاه مربوطه و به تشخیص وزارتخانه ذیربط و تائید شورایعالی کار، بیکارموقت شناخته شود وهمچنین بیمه شدگانی که به علت حوادث غیرمترقبه مانند سیل، زلزله، جنگ، آتش سوزی بیکار شوند، می توانند از مقررات این قانون استفاده کنند. تشخیص ارادی بودن یا غیرارادی بودن بیکاری بیمه شده، برعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان این سازمان واداره کارواموراجتماعی محل اشتغال بیمه شده است.
 
چند نکته مهم
 
کارگران فصلی در صورتی که صرفا در اثنای فصل کار اخراج شده و بیکاری آنها بلااراده تشخیص داده شود مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند بود.
 
بیکاران دارای قرارداد کار با مدت معین در صورتی که براساس رأی مراجع حل اختلاف در اثنای مدت قرارداد اخراج شده باشند مشمول استفاده از بیمه بیکاری خواهند بود.
 
افراد شاغل در کارهایی که ماهیت آن جنبه دائمی دارد و براساس قرارداد کار در مدت معینی مشغول کار بوده اند. با تشخیص واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در صورتی که در پایان قرارداد بیکار شوند و در آخرین کارگاه حداقل یک سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشند، مورد حمایت قرارگرفته و مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهند شد.
 
اقدامات لازم برای اعلام وضعیت بیکاری:
 
بیمه شده بیکار، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، باید حداکثر ظرف مدت ٣٠ روز از تاریخ بیکاری موضوع را به واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی ذیربط اطلاع دهد و آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی خود یا کار مشابه آن اعلام کند.
 
 شرایط لازم برای دریافت مقرری بیمه بیکاری:
 
بیمه شدگان بیکار، در صورت احراز شرایط زیر، استحقاق دریافت مقرری بیمه بیکاری را دارند:
 
مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی باشند.
 
تبعه کشورهای خارجی نباشند.
 
مستمری بگیر بازنشسته و یا از کارافتاده کلی نباشند.
 
دارای حداقل ٦ ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشند.
 
در زمره صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری نباشد.
 
چند نکته مهم:
 
بیمه شدگانی که به علت بروز حوادث غیرمترقبه مانند: سیل، جنگ، زلزله و آتش سوزی بیکار می شوند، برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، نیاز به داشتن سابقه پرداخت حق بیمه برای مدت زمان خاص ندارند و حتی اگر در روز اول کار بر اثر این حوادث بیکار شوند، با رعایت سایر شرایط مقرر می توانند مقرری بیمه بیکاری دریافت کنند. بیمه شدگان باید در دوره های کارآموزی و سوادآموزی که از سوی ادارات کار و اموراجتماعی و نهضت سوادآموزی برگزار می شود، شرکت کنند و هر دو ماه یک بار، گواهی لازم در این زمینه را به شعب تأمین اجتماعی ارائه کنند.
 
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری:
 
مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شدگان واجد شرایط، به سابقه پرداخت حق بیمه از سوی آنان بستگی دارد و در هر حال مدت آن از ٣٦ ماه برای بیمه شدگان مجرد و ٥٠ ماه برای بیمه شدگان متأهل و متکفل بیشتر نیست.
 
شرایط قطع مقرری بیمه بیکاری:
 
بیمه شده مجددا به کار اشتغال یابد.
 
بیمه شده بیکار بدون عذر موجه از شرکت در دوره های کارآموزی یا سواد آموزی خودداری کند.
 
بیمه شده بیکار از قبول شغل تخصصی خود یا شغل مشابه پیشنهادی خودداری کند.
 
بیمه شده بیکار، مشمول استفاده از مستمری بازنشستگی یا از کارافتادگی کلی شود.
 
بیمه شده با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار اولیه برگردد.
 
مدت زمان استحقاقی بیمه شده برای دریافت مقرری بیکاری خاتمه یابد.
 
بیمه شده فوت کند.
 
چند نکته مهم:
 
بیکار شدگانی که وفق مقررات قانون کار و حسب آراء صادره از مراجع حل اختلاف مقرر در این قانون به دلیل قصور در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه توسط کارفرما اخراج شده اند مستحق دریافت مقرری بیمه بیکاری نخواهند بود.
 
در صورتی که پس از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به بیمه شده ای، مشخص شود که بیکاری بیمه شده، ناشی از اراده شخص وی بوده است، بیمه شده باید وجوه دریافتی به عنوان مقرری بیمه بیکاری را به سازمان تأمین اجتماعی بازپرداخت کند. همچنین بیمه شدگانی که با دریافت مزد ایام بلاتکلیفی به کار قبلی خود باز می گردند نیز باید مبالغ دریافتی را به تأمین اجتماعی برگردانند.
 
چنانچه بیمه شده بیکار، اشتغال مجدد خود را اعلام نکند و به رغم اشتغال همچنان به دریافت مقرری بیمه بیکاری ادامه دهد، باید مقرری دریافتی از زمان اشتغال را به تأمین اجتماعی برگرداند.
 
مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری جزو سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شده محسوب می شود.
 
مقرری بیمه بیکاری افراد واجد شرایط از روز اول بیکاری بیمه شده قابل پرداخت است.

چگونه حقوق بیمه بیکاری بگیریم

پرس نیوز

هاشمی‌طبا: گفته بودم حمایت از شیخ سلمان بیهوده است/ نباید عجولانه تصمیم بگیریم

 

هاشمی طبا

مصطفی هاشمی‌طبا در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری تسنیم، در خصوص برگزاری دیدارهای ایران و عربستان در زمین بی‌طرف اظهار داشت: این تصمیمی است که AFC اتخاذ کرده و چاره‌ای جز پذیرفتن آن نیست. اینکه بخواهیم از این رقابت‌ها کنار بکشیم تصمیم عجولانه است و به عقیده من بهتر است با قدرت در این رقابت‌ها حضور پیدا کرده و به کارمان ادامه دهیم.

وی یادآور شد: بهتر است ما کار خودمان را انجام داده و در زمین بی‌طرف با نمایندگان عربستان بازی کنیم، اما باید فدراسیون ایران تأکید کند که دیدارهای ما با تیم‌های عربستانی در زمین تیم‌های عربی نباشد و نباید در این زمینه جا زد.

هاشمی‌طبا درباره اینکه فدراسیون ایران از شیخ سلمان حمایت‌های زیادی کرد، اما در نهایت AFC خواسته‌های فدراسیون را برآورده نکرد، گفت: من پیش از این گفته بودم حمایت از شیخ سلمان بی‌فایده است به هر جهت او عرب است و طبیعی است که بیشتر هوای عرب‌ها را داشته باشد. آن حمایت‌های بیهوده‌ای که ما از شیخ سلمان کردیم تبعات داشت و این یکی از تبعاتی است که با آن مواجه شده‌ایم.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری بازی‌های ما با تیم‌های عربستانی در زمین بی‌طرف خیلی اتفاق مهمی نیست. طبیعی است عربستانی‌ها به خاطر نفوذی که در AFC داشتند توانستند بازی‌های‌شان با نمایندگان ایران را به بیرون از کشور ما ببرند، اما باید تلاش کنیم در آینده چنین شرایطی پیش نیاید. ان‌شاءالله بازیکنان ما با قدرت در بازی‌های خارج از خانه ظاهر شده و در میدان جواب آنها را می‌دهند.

هاشمی‌طبا ضمن تأکید بر اینکه ما نمی‌توانیم خود را از AFC جدا کنیم و باید تابع تصمیمات آنها باشیم عنوان کرد: تنها کاری که می‌شود کرد این است که با اراده قوی مقابل حریفان عربستانی حاضر شویم و آنها را در زمین مسابقه شکست دهیم تا به نوعی با مشت محکمی جواب آنها را داده باشیم.

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

مد روز

ورزشی