نقش سرمایه اجتماعی در بهبود مشکلات کشور

نقش سرمایه اجتماعی در بهبود مشکلات کشور

؛ زهرا سعیدی/* در خصوص اهمیت فرهنگ باید به این نکته اشاره کرد که مقام معظم رهبرى در سالیان متمادى به مسئله فرهنگ توجه ویژه اى نشان دادند و در بیانات خود مسئولان و مردم را به اهمیت جایگاه این مقوله ارزشمند متوجه ساختند. طبق فرمایشان ایشان، طرح مسائل اقتصادى به مشکلات فعلى جامعه مرتبط است اما در دراز مدت همیشه مسئله فرهنگ قابل طرح است.

در ریشه یابى بسیارى از مشکلات جامعه حتى مسائل اقتصادى، به موضوع فرهنگ مى‌رسیم. عدم فرهنگ سازى در زمینه هاى مختلف موجب بروز مشکلات متعددى مى‌شود. یکى از جلوه هاى فرهنگ سازى این است که ارزش هاى انقلاب اسلامى در اندیشه و عمل استوار شود. ما به عنوان افراد یک جامعه اسلامى باید براى بهبود رفتارهاى اجتماعى و فردى خود برنامه ریزى داشته باشیم. متولیان فرهنگ یک جامعه و تک تک مردم باید تصمیم بگیرند و در تقویت فضایل اخلاقى تلاش جدى و اهتمام ویژه داشته باشند.

مشکلات موجود در اقتصاد کشور و نیز سایر حوزه ها که ریشه اقتصادى دارند، گویاى این مهم است که بى تردید تغییر در ساختار نظام اقتصادى کشور امرى ضرورى است. اما این تغییرات باید منجر به ایجاد زیرساخت هایى براساس اهداف پیش بینى شده و البته همراه با مقاوم سازى صورت بگیرد. تا آن زمان که ساختارها ترمیم نشود و وابستگى ها کاهش پیدا نکند، نمى‌توان انتظار رشد و پیشرفت را در حوزه اقتصادى داشت.

تمام نیروهاى داخلى اعم از مسئولان و مردم باید توان خود را بر روى تولید داخل و استفاده از آن متمرکز نمایند. مسئولان حمایت از تولید را به عنوان وظیفه دنبال کنند، تولیدکنندگان اولویت خود را ارتقاى کیفیت و تنوع محصولات تولید شده در کشور براى برآورده ساختن نیاز و سلیقه جامعه قرار دهند و مردم نیز در جایگاه مصرف کننده تاحدامکان خرید جنس ایرانى را بر کالاى خارجى ارجح بدانند.

در بحث حمایت از تولید ملى که به آن اشاره شد اگر چنانچه هر کدام از مهره ها به درستى حرکت نکنند، نتیجه نهایى حاصل نخواهد شد. در همین راستا اعمال فشار به یک بخش خاص مثل مجلس، دولت، صنعت گر یا مردم، مفید فایده نخواهد بود؛ لذا لازم است تا در یک حرکت انقلابى به تبلور مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى اقدام نماییم. موفقیت در اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى منوط به یارى دولت، مجلس، سیستم بانکى، بنگاه هاى اقتصادى و مردم … است. تمامى این اجزاى جامعه باید کمک نمایند تا ما بتوانیم تولید ملى با کیفیت، داشته باشیم.

در مقوله اقتصاد مقاومتى انداختن توپ در زمین دیگرى سبب حل مسئله نخواهد شد و همگان باید خود را مکلف بدانند تا در هر پست، مقامى و جایگاهى که هستند، نقش خود را در اجراى سیاست هاى ابلاغى اقتصاد مقاومتى به درستى انجام دهند. در ابتدا به موضوع فرهنگ به عنوان ریشه اغلب مسائل و مشکلات اشاره شد؛ در این خصوص نیز نیازمند یک فرهنگ سازى جامع هستیم.

یکى از مسائلى که در اقناع افراد جامعه و ایجاد وحدت براى ایفاى نقش خود در مسیر حمایت از تولید داخل مهم است «سرمایه معنوى» مردم است. این گفته  به آن معناست که باید سرمایه معنوى و اعتماد اجتماعى موجود میان مردم و مسئولین نظام تقویت شود. ناگفته پیداست که در شرایط سخت اقتصادى و گذراندن مسیر اقتصاد مقاومتى تا رسیدن به هدف، مردم یک جامعه متحمل دشوارى هایى خواهند شد. آنچه که مى‌تواند مردم را تا نیل به اهداف دشوار اجتماعى و اقتصادى یارى برساند، داشتن سرمایه معنوى و اعتماد اجتماعى است. در جنگ ۸ ساله تحمیلى وجود چنین روحیه اى در میان مردم موجب شد سختى هاى سال هاى جنگ و ناامنى را به جان بخرند و در مقابل دست هاى متحد شده کشورهاى قدرتمند جهان بایستند و حتى یک وجب از خاک ایران را به دشمن بعثى واگذار نکنند.

مسئله دیگرى که باید مورد توجه مسئولین قرار بگیرد، فسادهاى موجود در جامعه هستند. باید فسادهاى مختلف در کشور شناسایى، مهار و حذف شوند. فسادهاى اقتصادى و … از سیستمى که به نام جمهورى اسلامى مزین شده باید حذف شود تا به معناى واقعى مطابق با اسلام ناب محمدى باشد. وجود فساد در جامعه موجب از بین رفتن مؤلفه اعتماد و امید خواهد شد.

در خصوص مسائل اقتصادى، جذب سرمایه هاى غیردولتى نقش مهمى را ایفا مى‌کند. این فاکتور به علاوه استفاده بهینه از منابع انسانى، مدیریت صحیح و کارآمد، سرمایه هاى معنوى افراد، کمک دولت و سیستم بانکى، اصلاح قوانین اقتصادى در راستاى اصلاح قوانین خصوصى سازى و … در کنار هم مى‌تواند موجب شود تا کشور تولید ملى با کیفیت را داشته باشد.

ما از لحاظ نیروى انسانى بسیار غنى هستیم، در میان جوانان کشورمان مى‌توانیم بهترین مدیران صنعت را مشاهده کنیم. اما متأسفانه گاهى اوقات به دانش، تخصص، مهارت و مدیریت افراد توجه نمى‌شود و این امر موجب مى شود تا افراد متخصص و کارآمد در جایگاه واقعى خود قرار نگیرند.

*نماینده مبارکه در مجلس دهم

نقش سرمایه اجتماعی در بهبود مشکلات کشور

؛ زهرا سعیدی/* در خصوص اهمیت فرهنگ باید به این نکته اشاره کرد که مقام معظم رهبرى در سالیان متمادى به مسئله فرهنگ توجه ویژه اى نشان دادند و در بیانات خود مسئولان و مردم را به اهمیت جایگاه این مقوله ارزشمند متوجه ساختند. طبق فرمایشان ایشان، طرح مسائل اقتصادى به مشکلات فعلى جامعه مرتبط است اما در دراز مدت همیشه مسئله فرهنگ قابل طرح است.

در ریشه یابى بسیارى از مشکلات جامعه حتى مسائل اقتصادى، به موضوع فرهنگ مى‌رسیم. عدم فرهنگ سازى در زمینه هاى مختلف موجب بروز مشکلات متعددى مى‌شود. یکى از جلوه هاى فرهنگ سازى این است که ارزش هاى انقلاب اسلامى در اندیشه و عمل استوار شود. ما به عنوان افراد یک جامعه اسلامى باید براى بهبود رفتارهاى اجتماعى و فردى خود برنامه ریزى داشته باشیم. متولیان فرهنگ یک جامعه و تک تک مردم باید تصمیم بگیرند و در تقویت فضایل اخلاقى تلاش جدى و اهتمام ویژه داشته باشند.

مشکلات موجود در اقتصاد کشور و نیز سایر حوزه ها که ریشه اقتصادى دارند، گویاى این مهم است که بى تردید تغییر در ساختار نظام اقتصادى کشور امرى ضرورى است. اما این تغییرات باید منجر به ایجاد زیرساخت هایى براساس اهداف پیش بینى شده و البته همراه با مقاوم سازى صورت بگیرد. تا آن زمان که ساختارها ترمیم نشود و وابستگى ها کاهش پیدا نکند، نمى‌توان انتظار رشد و پیشرفت را در حوزه اقتصادى داشت.

تمام نیروهاى داخلى اعم از مسئولان و مردم باید توان خود را بر روى تولید داخل و استفاده از آن متمرکز نمایند. مسئولان حمایت از تولید را به عنوان وظیفه دنبال کنند، تولیدکنندگان اولویت خود را ارتقاى کیفیت و تنوع محصولات تولید شده در کشور براى برآورده ساختن نیاز و سلیقه جامعه قرار دهند و مردم نیز در جایگاه مصرف کننده تاحدامکان خرید جنس ایرانى را بر کالاى خارجى ارجح بدانند.

در بحث حمایت از تولید ملى که به آن اشاره شد اگر چنانچه هر کدام از مهره ها به درستى حرکت نکنند، نتیجه نهایى حاصل نخواهد شد. در همین راستا اعمال فشار به یک بخش خاص مثل مجلس، دولت، صنعت گر یا مردم، مفید فایده نخواهد بود؛ لذا لازم است تا در یک حرکت انقلابى به تبلور مؤلفه هاى اقتصاد مقاومتى اقدام نماییم. موفقیت در اجراى سیاست هاى اقتصاد مقاومتى منوط به یارى دولت، مجلس، سیستم بانکى، بنگاه هاى اقتصادى و مردم … است. تمامى این اجزاى جامعه باید کمک نمایند تا ما بتوانیم تولید ملى با کیفیت، داشته باشیم.

در مقوله اقتصاد مقاومتى انداختن توپ در زمین دیگرى سبب حل مسئله نخواهد شد و همگان باید خود را مکلف بدانند تا در هر پست، مقامى و جایگاهى که هستند، نقش خود را در اجراى سیاست هاى ابلاغى اقتصاد مقاومتى به درستى انجام دهند. در ابتدا به موضوع فرهنگ به عنوان ریشه اغلب مسائل و مشکلات اشاره شد؛ در این خصوص نیز نیازمند یک فرهنگ سازى جامع هستیم.

یکى از مسائلى که در اقناع افراد جامعه و ایجاد وحدت براى ایفاى نقش خود در مسیر حمایت از تولید داخل مهم است «سرمایه معنوى» مردم است. این گفته  به آن معناست که باید سرمایه معنوى و اعتماد اجتماعى موجود میان مردم و مسئولین نظام تقویت شود. ناگفته پیداست که در شرایط سخت اقتصادى و گذراندن مسیر اقتصاد مقاومتى تا رسیدن به هدف، مردم یک جامعه متحمل دشوارى هایى خواهند شد. آنچه که مى‌تواند مردم را تا نیل به اهداف دشوار اجتماعى و اقتصادى یارى برساند، داشتن سرمایه معنوى و اعتماد اجتماعى است. در جنگ ۸ ساله تحمیلى وجود چنین روحیه اى در میان مردم موجب شد سختى هاى سال هاى جنگ و ناامنى را به جان بخرند و در مقابل دست هاى متحد شده کشورهاى قدرتمند جهان بایستند و حتى یک وجب از خاک ایران را به دشمن بعثى واگذار نکنند.

مسئله دیگرى که باید مورد توجه مسئولین قرار بگیرد، فسادهاى موجود در جامعه هستند. باید فسادهاى مختلف در کشور شناسایى، مهار و حذف شوند. فسادهاى اقتصادى و … از سیستمى که به نام جمهورى اسلامى مزین شده باید حذف شود تا به معناى واقعى مطابق با اسلام ناب محمدى باشد. وجود فساد در جامعه موجب از بین رفتن مؤلفه اعتماد و امید خواهد شد.

در خصوص مسائل اقتصادى، جذب سرمایه هاى غیردولتى نقش مهمى را ایفا مى‌کند. این فاکتور به علاوه استفاده بهینه از منابع انسانى، مدیریت صحیح و کارآمد، سرمایه هاى معنوى افراد، کمک دولت و سیستم بانکى، اصلاح قوانین اقتصادى در راستاى اصلاح قوانین خصوصى سازى و … در کنار هم مى‌تواند موجب شود تا کشور تولید ملى با کیفیت را داشته باشد.

ما از لحاظ نیروى انسانى بسیار غنى هستیم، در میان جوانان کشورمان مى‌توانیم بهترین مدیران صنعت را مشاهده کنیم. اما متأسفانه گاهى اوقات به دانش، تخصص، مهارت و مدیریت افراد توجه نمى‌شود و این امر موجب مى شود تا افراد متخصص و کارآمد در جایگاه واقعى خود قرار نگیرند.

*نماینده مبارکه در مجلس دهم