مهدی طارمی به شایعه بازگشتش به پرسپولیس دامن زد!

مهدی طارمی به شایعه بازگشتش به پرسپولیس دامن زد!

مهدی طارمی با غیبت در تمرین امروز ریزه اسپور به شایعه بازگشت به پرسپولیس دامن زد.در حالیکه سرخ ها و هدایتی سعی کرده اند وانمود کنند هیچ اتفاقی نمی افتد و مهدی طارمی قصد بازگشت ندارد، ولی او امروز در تمرین صبح ریزه اسپور شرکت نکرد تا ادعاهای رامین رضاییان و برادرش برای شنیدن خبر خوش برای سرخ ها به واقعیت نزدیک تر شود!

گفته می شود باشگاه پرسپولیس مذاکراتی با تیم ریزه اسپور انجام داده است تا هر چه زودتر رضایت نامه طارمی برای بازگشت به پرسپولیس را از این تیم بگیرد و هدایتی هم پول فسخ را واریز کرده است!تا ۴۸ ساعت دیگر و روز تولد طارمی همه چیز مشخص می شود.

مهدی طارمی به شایعه بازگشتش به پرسپولیس دامن زد!

مهدی طارمی با غیبت در تمرین امروز ریزه اسپور به شایعه بازگشت به پرسپولیس دامن زد.در حالیکه سرخ ها و هدایتی سعی کرده اند وانمود کنند هیچ اتفاقی نمی افتد و مهدی طارمی قصد بازگشت ندارد، ولی او امروز در تمرین صبح ریزه اسپور شرکت نکرد تا ادعاهای رامین رضاییان و برادرش برای شنیدن خبر خوش برای سرخ ها به واقعیت نزدیک تر شود!

گفته می شود باشگاه پرسپولیس مذاکراتی با تیم ریزه اسپور انجام داده است تا هر چه زودتر رضایت نامه طارمی برای بازگشت به پرسپولیس را از این تیم بگیرد و هدایتی هم پول فسخ را واریز کرده است!تا ۴۸ ساعت دیگر و روز تولد طارمی همه چیز مشخص می شود.