دلداری یک بارسایی به یک رئالی پس از شکست

دلداری یک بارسایی به یک رئالی پس از شکست

دلداری یک بارسایی به یک رئالی پس از شکست

به گزارش کاپ،این دیدار که پیش مسابقه ال کلاسیکو روز شنبه بود،تصاویر جالبی را در خود رقم زد که یکی از آنها دلداری یک بارسایی به بازیکن رئال بود.

اتفاقی که بعید است شنبه آینده تکرار شود.

دلداری یک بارسایی به یک رئالی پس از شکست

(image)

به گزارش کاپ،این دیدار که پیش مسابقه ال کلاسیکو روز شنبه بود،تصاویر جالبی را در خود رقم زد که یکی از آنها دلداری یک بارسایی به بازیکن رئال بود.

اتفاقی که بعید است شنبه آینده تکرار شود.