تقاضای انگلیسی‌ها برای تابعیت ایرلندی

تقاضای انگلیسی‌ها برای تابعیت ایرلندی

به گزارش جهان، مهر به نقل از برکینگ نیوز خبرداد: همه پرسی برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تقاضای انگلیسی ها برای دریافت گذرنامه ایرلندی را افزایش داده است.
 
آمار دریافتی اسکای نیوز نشان می دهد که تقاضا برای گذرنامه ایرلندی توسط اتباع انگلیسی ۲۵ درصد افزایش داشته است که بیانگر تمایل این افراد برای شهروند اتحادیه اروپا باقی ماندن در صورت خروج احتمالی انگلیس از این اتحادیه است.
 
وزیر خارجه ایرلند در این خصوص گفت امسال تقاضا برای کسب تابعیت کشورش افزایش داشته است بطوریکه کارکنان اداره گذرنامه این کشور بطور موقت به ۲۰۰ نفر افزایش یافته است.
 
انگلستان در حالی در همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا را برگزار خواهد کرد که نخست وزیر این کشور و بسیاری از کارشناسان درباره تبعات خروج از اتحادیه اروپا به مردم این کشور هشدار داده اند.

تقاضای انگلیسی‌ها برای تابعیت ایرلندی

به گزارش جهان، مهر به نقل از برکینگ نیوز خبرداد: همه پرسی برای خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تقاضای انگلیسی ها برای دریافت گذرنامه ایرلندی را افزایش داده است.
 
آمار دریافتی اسکای نیوز نشان می دهد که تقاضا برای گذرنامه ایرلندی توسط اتباع انگلیسی ۲۵ درصد افزایش داشته است که بیانگر تمایل این افراد برای شهروند اتحادیه اروپا باقی ماندن در صورت خروج احتمالی انگلیس از این اتحادیه است.
 
وزیر خارجه ایرلند در این خصوص گفت امسال تقاضا برای کسب تابعیت کشورش افزایش داشته است بطوریکه کارکنان اداره گذرنامه این کشور بطور موقت به ۲۰۰ نفر افزایش یافته است.
 
انگلستان در حالی در همه پرسی خروج از اتحادیه اروپا را برگزار خواهد کرد که نخست وزیر این کشور و بسیاری از کارشناسان درباره تبعات خروج از اتحادیه اروپا به مردم این کشور هشدار داده اند.

تقاضای انگلیسی‌ها برای تابعیت ایرلندی

تلگرام