افزایش‌اعتباربیمه‌تکمیلی بازنشستگان‌کشوری

افزایش‌اعتباربیمه‌تکمیلی بازنشستگان‌کشوری

به گزارش جهان، عباس رشیدی در گفتگو با مهر افزود: قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تا اول شهریور سال ۹۵ ادامه دارد و تا آن زمان همانند قرارداد قبلی، به بازنشستگان خدمات ارائه می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه برای سال آینده و قرارداد بعدی، اعتبارات بیمه تکمیلی افزایش پیدا می‌کند، گفت: ۵۰ میلیارد تومان به اعتبار بیمه تکمیلی اضافه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در سال گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان به منظور خدمات بیمه تکمیلی از سوی صندوق اختصاص یافته بود و همچنین بازنشستگان نیز با پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان حق بیمه‌ کمک کردند و در سال جاری نیز کمک صندوق به ۶۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.

رشیدی با اشاره به اینکه سعی می‌کنیم در سال جاری با افزایش اعتبارات، درصدی را نیز برای خدمات بیشتر به بیماران خاص اختصاص دهیم، تاکید کرد: با این مبلغ اعتبار، خیلی نمی‌توانیم تفاوت خدمات داشته باشیم اما سعی می‌کنیم برای بیماران خاص و کمک به آنها، سقف خدمات بیمه تکمیلی این افراد را افزایش دهیم.

به گفته وی، در قرارداد قبلی حق بیمه‌ای که بازنشستگان برای بیمه تکمیلی خود پرداخت می‌کردند، ۲۰ هزار تومان بود که در قرارداد جدید سعی می‌کنیم با افزایش اعتبارات، حق بیمه آنها افزایش پیدا نکند.

افزایش‌اعتباربیمه‌تکمیلی بازنشستگان‌کشوری

به گزارش جهان، عباس رشیدی در گفتگو با مهر افزود: قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری تا اول شهریور سال ۹۵ ادامه دارد و تا آن زمان همانند قرارداد قبلی، به بازنشستگان خدمات ارائه می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه برای سال آینده و قرارداد بعدی، اعتبارات بیمه تکمیلی افزایش پیدا می‌کند، گفت: ۵۰ میلیارد تومان به اعتبار بیمه تکمیلی اضافه خواهد شد.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری گفت: در سال گذشته ۶۰۰ میلیارد تومان به منظور خدمات بیمه تکمیلی از سوی صندوق اختصاص یافته بود و همچنین بازنشستگان نیز با پرداخت ۴۰۰ میلیارد تومان حق بیمه‌ کمک کردند و در سال جاری نیز کمک صندوق به ۶۵۰ میلیارد تومان می‌رسد.

رشیدی با اشاره به اینکه سعی می‌کنیم در سال جاری با افزایش اعتبارات، درصدی را نیز برای خدمات بیشتر به بیماران خاص اختصاص دهیم، تاکید کرد: با این مبلغ اعتبار، خیلی نمی‌توانیم تفاوت خدمات داشته باشیم اما سعی می‌کنیم برای بیماران خاص و کمک به آنها، سقف خدمات بیمه تکمیلی این افراد را افزایش دهیم.

به گفته وی، در قرارداد قبلی حق بیمه‌ای که بازنشستگان برای بیمه تکمیلی خود پرداخت می‌کردند، ۲۰ هزار تومان بود که در قرارداد جدید سعی می‌کنیم با افزایش اعتبارات، حق بیمه آنها افزایش پیدا نکند.

افزایش‌اعتباربیمه‌تکمیلی بازنشستگان‌کشوری

فروش بک لینک