مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل

به گزارش جهان، رئيس کل سازمان مالياتی گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات‌ها، امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالياتی خود را به صورت الکترونيکي به سازمان ارايه نمايند.

به گزارش مهر، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه تا پيش از اين اصلاحيه، ۳۱ تيرماه آخرين مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل بود، گفت: از ابتداي سال جاري قانون جديد به اجرا در آمده و مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از ۳۱ تيرماه به ۳۱ خردادماه تغيير يافته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تغيير مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از تير به خردادماه را در جهت خدمت رساني هر چه موثر تر به موديان، تسهيل و تسريع در ارايه اظهارنامه مالياتي، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات و داده هاي مربوطه و افزايش بهره وري در کار عنوان کرد.

وی گفت: در سنوات گذشته، کليه موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي، مالکين واحدهاي اجاري و اکثر اشخاص حقوقي تا پايان تيرماه فرصت داشتند، اظهار نامه مربوط به درآمدهاي عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالياتي ارايه نمايند که اين امر، باعث تراکم بالا و ازدحام بيش از حد ارايه اظهارنامه در اين ماه و به ويژه در روزهاي پاياني تيرماه مي شد و هم موديان و هم کارکنان سازمان، با مشکلات عديده اي روبرو مي شدند.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: از سال جاري، مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل، پايان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارايه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي نيز پايان تيرماه هر سال خواهد بود.

منبع: مهر

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل

به گزارش جهان، رئيس کل سازمان مالياتی گفت: براساس اصلاحيه جديد قانون ماليات‌ها، امسال صاحبان مشاغل تا پايان خرداد ماه مهلت دارند اظهارنامه مالياتی خود را به صورت الکترونيکي به سازمان ارايه نمايند.

به گزارش مهر، سيد کامل تقوي نژاد با بيان اينکه تا پيش از اين اصلاحيه، ۳۱ تيرماه آخرين مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل بود، گفت: از ابتداي سال جاري قانون جديد به اجرا در آمده و مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از ۳۱ تيرماه به ۳۱ خردادماه تغيير يافته است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تغيير مهلت ارايه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل از تير به خردادماه را در جهت خدمت رساني هر چه موثر تر به موديان، تسهيل و تسريع در ارايه اظهارنامه مالياتي، افزايش اعتماد و اطمينان موديان به ثبت اطلاعات و داده هاي مربوطه و افزايش بهره وري در کار عنوان کرد.

وی گفت: در سنوات گذشته، کليه موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي، مالکين واحدهاي اجاري و اکثر اشخاص حقوقي تا پايان تيرماه فرصت داشتند، اظهار نامه مربوط به درآمدهاي عملکرد سال قبل خود را به ادارات امور مالياتي ارايه نمايند که اين امر، باعث تراکم بالا و ازدحام بيش از حد ارايه اظهارنامه در اين ماه و به ويژه در روزهاي پاياني تيرماه مي شد و هم موديان و هم کارکنان سازمان، با مشکلات عديده اي روبرو مي شدند.

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور تاکيد کرد: از سال جاري، مهلت ارائه اظهارنامه ماليات بر درآمد صاحبان مشاغل، پايان خردادماه هر سال و موعد مقرر ارايه اظهارنامه مالياتي اشخاص حقوقي نيز پايان تيرماه هر سال خواهد بود.

منبع: مهر

مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی مشاغل

بک لینک قوی

اخبار دنیای دیجیتال