اظهارت روسف پس از برکناری

اظهارت روسف پس از برکناری

به گزارش جهان به نقل از ایرنا به نقل از خبرگزاری اروپاپرس، روسف روز پنجشنبه در نخستین مصاحبه خود پس از تعلیق موقتش در روز ۲۳ اردیبهشت افزود: هیچ راهی‌ برای مرتبط کردن آنچه که در برزیل رخ می‌ دهد با قدرت های خارجی‌ وجود ندارد اما کودتایی که علیه من انجام گرفته، به بازیگران مختلف نفع می‌ رساند .

روسف در این رابطه تاکید کرد که همه ابزار برای اجرای قدرت خود تا آخرین دقیقه را بکار خواهد گرفت .
وی اصرار ورزید که فرایند قانونگذاری که علیه وی ادامه دارد ، می‌ تواند منجر به برکناری نهایی وی شود، یک کودتا است که در چارچوب دموکراسی و با استفاده از نهادها به نفع یک روند انتخاب غیر مستقیم که در قانون اساسی‌ تعیین نشده، انجام می‌ شود .

این برزیلی با اشاره به رقیبان خود خاطرنشان ساخت: برنامه دولتی که در انتخابات سال ۲۰۱۴ شکست خورد قصد کنترل برزیل بدون رفتن به پای صندوق های رای را دارد و برنامه ای است که می‌ خواهد برنامه های اجتماعی ما را تا حداکثر ممکن کاهش دهد .

روسف تصریح کرد :دولت کنونی به سرپرستی «میشل تمر» فقط دولت سفید پوستان، بدون وزیران زن و بدون سیاه پوستان است که امروز اقدامی را اتخاذ و فردا آن را تغییر می‌ دهد .

در مورد گزارش ویکی لیکس مبنی بر اینکه تمر، یک خبرچین سازمان جاسوسی آمریکا بود ، روسف اشاره کرد که داشتن این نوع مکالمات با نمایندگان کشورهای دیگر ، صحیح نیست .

وی با انتقاد از وجود یک اتحاد در کشورش بین بخش های رسانه های مطبوعاتی و بخش های کسب وکار ناراضی‌، ادامه داد که آنها هیچوقت نپذیرفتند که در برزیل، فقیرترین مردم بتواند به خدمات عمومی‌ و بهبود درآمد های خود دسترسی داشته باشد .

روسف گفت :رسانه های برزیلی انتقاد کم می‌ کنند اما بسیار مغرضانه هستند و یک تفاوت بسیار بزرگی‌ بین آنچه که رسانه های ملی فکر می‌ کنند و آنچه که رسانه های محلی در برزیل فکر می‌ کنند،وجود دارد .

اظهارت روسف پس از برکناری

به گزارش جهان به نقل از ایرنا به نقل از خبرگزاری اروپاپرس، روسف روز پنجشنبه در نخستین مصاحبه خود پس از تعلیق موقتش در روز ۲۳ اردیبهشت افزود: هیچ راهی‌ برای مرتبط کردن آنچه که در برزیل رخ می‌ دهد با قدرت های خارجی‌ وجود ندارد اما کودتایی که علیه من انجام گرفته، به بازیگران مختلف نفع می‌ رساند .

روسف در این رابطه تاکید کرد که همه ابزار برای اجرای قدرت خود تا آخرین دقیقه را بکار خواهد گرفت .
وی اصرار ورزید که فرایند قانونگذاری که علیه وی ادامه دارد ، می‌ تواند منجر به برکناری نهایی وی شود، یک کودتا است که در چارچوب دموکراسی و با استفاده از نهادها به نفع یک روند انتخاب غیر مستقیم که در قانون اساسی‌ تعیین نشده، انجام می‌ شود .

این برزیلی با اشاره به رقیبان خود خاطرنشان ساخت: برنامه دولتی که در انتخابات سال ۲۰۱۴ شکست خورد قصد کنترل برزیل بدون رفتن به پای صندوق های رای را دارد و برنامه ای است که می‌ خواهد برنامه های اجتماعی ما را تا حداکثر ممکن کاهش دهد .

روسف تصریح کرد :دولت کنونی به سرپرستی «میشل تمر» فقط دولت سفید پوستان، بدون وزیران زن و بدون سیاه پوستان است که امروز اقدامی را اتخاذ و فردا آن را تغییر می‌ دهد .

در مورد گزارش ویکی لیکس مبنی بر اینکه تمر، یک خبرچین سازمان جاسوسی آمریکا بود ، روسف اشاره کرد که داشتن این نوع مکالمات با نمایندگان کشورهای دیگر ، صحیح نیست .

وی با انتقاد از وجود یک اتحاد در کشورش بین بخش های رسانه های مطبوعاتی و بخش های کسب وکار ناراضی‌، ادامه داد که آنها هیچوقت نپذیرفتند که در برزیل، فقیرترین مردم بتواند به خدمات عمومی‌ و بهبود درآمد های خود دسترسی داشته باشد .

روسف گفت :رسانه های برزیلی انتقاد کم می‌ کنند اما بسیار مغرضانه هستند و یک تفاوت بسیار بزرگی‌ بین آنچه که رسانه های ملی فکر می‌ کنند و آنچه که رسانه های محلی در برزیل فکر می‌ کنند،وجود دارد .

اظهارت روسف پس از برکناری

car