تشییع شهید مدافع حرم اسماعیل سروری

تشییع شهید مدافع حرم اسماعیل سروری

تشییع شهید مدافع حرم اسماعیل سروری

تشییع شهید مدافع حرم اسماعیل سروری