کرى خوانی‌های احدی جلوى چشمانم رژه می‌رود + تصویر

طالب لو در صفحه اجتماعی‌اش نوشت: «دوستان عزیز، افراد زیادى هستند که دیگر در کنار ما نیستند و با زندگى زمینى وداع کرده اند. این عزیزان با بودنشان افتخار آفرینى کرده اند و با رفتنشان براى ما آموزگار شده اند. درس هایى که از رفتنشان گرفته ایم را باید هر روز مرور کنیم. براى ما ورزشى ها احترام و محبت به پیشکسوتان بسیار واجب است. دوستى و محبت رنگ نمیشناسد. پیشکسوت باید با هر رنگ و تعصبى براى ما عزیز و محترم باشد… پر کشیدن زود هنگام مربى عزیزم امروزِ من را شکل دیگرى کرد. کرى خواندن هایش، آب میوه هایش در کنار زمین و مرام و معرفتش جلوى چشمانم رژه مى رود. رودى فولر ایران امیدوارم در شلوغى هاى آن دنیا پیدایت کنم و حسرت هایم را پاک کنم. بیایید براى بزرگ ترها احترام بیشترى قائل شویم، عزیزترشان بداریم و تا در میان ما هستند گرامیشان بداریم. پیشکسوتان همیشه تاج سر هستند. هنوز دیر نشده. میتوان جبران کرد. زندگى هنوز براى احدى هاى دیگر جریان دارد».

 

[del.icio.us] [Facebook] [Google] [Technorati] [Twitter] [Yahoo!] [Email]

استخدام

آپدیت نود 32