قرار نیست برای مظلومی نوشابه باز کنم! / واکنش مربی به ادعای سرمربی “استقلال”

قرار نیست برای مظلومی نوشابه باز کنم! / واکنش مربی به ادعای سرمربی “استقلال”

صالح می گوید اگر او به مظلومی بگوید ۹ نفره بازی کنند او باید این کار را انجام بدهد؟
مجید صالح، دستیار پرویز مظلومی گفت:« من قرار نیست برای سرمربی تیم چای بریزم یا در نوشابه باز کنم، دستیار فنی هستم و باید نظر بدهم. اگر من مربی به سرمربی بگویم با ۹ نفر داخل زمین برویم آیا منطقی است که او به حرفم گوش کند و بعد هم بگوید صالح این را گفته است؟!»
صالح این را گفت و ادامه داد:«این شائبه ها روی یک تعویض به وجود آمده که به نظرم زیاد نباید به آن بپردازیم.با این حال نظر شخصی من این بود که باید در دربی بسته تر بازی می کردیم.»

قرار نیست برای مظلومی نوشابه باز کنم! / واکنش مربی به ادعای سرمربی “استقلال”

صالح می گوید اگر او به مظلومی بگوید ۹ نفره بازی کنند او باید این کار را انجام بدهد؟
مجید صالح، دستیار پرویز مظلومی گفت:« من قرار نیست برای سرمربی تیم چای بریزم یا در نوشابه باز کنم، دستیار فنی هستم و باید نظر بدهم. اگر من مربی به سرمربی بگویم با ۹ نفر داخل زمین برویم آیا منطقی است که او به حرفم گوش کند و بعد هم بگوید صالح این را گفته است؟!»
صالح این را گفت و ادامه داد:«این شائبه ها روی یک تعویض به وجود آمده که به نظرم زیاد نباید به آن بپردازیم.با این حال نظر شخصی من این بود که باید در دربی بسته تر بازی می کردیم.»