ایران از واردات گندم بی نیاز شد

ایران از واردات گندم بی نیاز شد

به گزارش جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، اسماعیل اسفندیاری پور گفت : 6 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی به کشت گندم آبی و دیم اختصاص دارد و نیازی هم به واردات نداریم.
 
مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره کلزا هم گفت : کشت این محصول در چرخه تناوبی که در پایداری تولید کمک می کند محصولی راهبردی و مورد حمایت وزارت جهادکشاورزی است.
 
اسفندیاری پور افزود: نیاز شدید به تولید دانه های روغنی سبب شده است برای ثبات در تولید، کیفیت و کمیت ، سطح زیر کشت مزارع در تناوب کلزا و گندم 20 درصد افزایش یابد.
 
خودکفایی 70 درصدی ایران در تولید شکر
 
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی هم از خودکفایی 70 درصدی ایران در تولید شکر خبر داد.
 
عباس کشاورز گفت : بیشترین شکر تولیدی با 1.5میلیون تن در سال گذشته انجام شد.
 
کشاورز درباره برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای کشت چغندر قند گفت : توسعه کشت پاییزه و صرفه جویی آب در کشت چغندر قند بهاره در برنامه ست و توصیه می کنیم کشاورزان با نصب سامانه های آبیاری خرد ، کشت نشایی چغندرقند را توسعه دهند تا 
بیش از 40 درصد در مصرف آب صرفه جویی شود.
 
کشاورز همچنین افزایش  کشت چغندرقند در پاییز را توصیه کرد و گفت : مصرف اب در کشت پاییزه 50 درصد کشت بهاره است.

ایران از واردات گندم بی نیاز شد

به گزارش جهان به نقل از خبرگزاری صدا و سیما ، اسماعیل اسفندیاری پور گفت : 6 میلیون هکتار از زمین های کشاورزی به کشت گندم آبی و دیم اختصاص دارد و نیازی هم به واردات نداریم.
 
مشاور وزیر جهاد کشاورزی درباره کلزا هم گفت : کشت این محصول در چرخه تناوبی که در پایداری تولید کمک می کند محصولی راهبردی و مورد حمایت وزارت جهادکشاورزی است.
 
اسفندیاری پور افزود: نیاز شدید به تولید دانه های روغنی سبب شده است برای ثبات در تولید، کیفیت و کمیت ، سطح زیر کشت مزارع در تناوب کلزا و گندم 20 درصد افزایش یابد.
 
خودکفایی 70 درصدی ایران در تولید شکر
 
معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی هم از خودکفایی 70 درصدی ایران در تولید شکر خبر داد.
 
عباس کشاورز گفت : بیشترین شکر تولیدی با 1.5میلیون تن در سال گذشته انجام شد.
 
کشاورز درباره برنامه های وزارت جهاد کشاورزی برای کشت چغندر قند گفت : توسعه کشت پاییزه و صرفه جویی آب در کشت چغندر قند بهاره در برنامه ست و توصیه می کنیم کشاورزان با نصب سامانه های آبیاری خرد ، کشت نشایی چغندرقند را توسعه دهند تا 
بیش از 40 درصد در مصرف آب صرفه جویی شود.
 
کشاورز همچنین افزایش  کشت چغندرقند در پاییز را توصیه کرد و گفت : مصرف اب در کشت پاییزه 50 درصد کشت بهاره است.

ایران از واردات گندم بی نیاز شد

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی